#include <stdio.h> main() { int i,j ; for(i=1;i<=10;i++) { for(j=i+1;j<=10;j++) putchar(' '); for(j=i;j<(2*i-1);j++) putchar('0'+j%10); for(;j>=i;j--) putchar('0'+j%10); putchar('\n'); } }